Szukaj

Członkostwo w Polskiej Izbie Zaawansowanych Technologii

Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii (IZTECH) zajmuje miejsce szczególne wśród instytucji pozarządowych w Polsce, gdyż jako pierwsza w kraju organizacja tego typu skupia podmioty ze wszystkich dziedzin, których współpraca decyduje o realnym postępie w budowie nowoczesnej gospodarki. Są to:

 • czołowe uczelnie techniczne i instytuty badawcze,
 • innowacyjne przedsiębiorstwa wysokiej techniki,
 • instytucje finansowe, w tym banki i fundusze kapitałowe,
 • inne instytucje otoczenia biznesu, w tym centra transfery technologii i parki naukowo-technologiczne.
Izba jest organizacją samorządu gospodarczego, non-for-profit, działającą w oparciu o ustawę z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (zobacz tekst ustawy tutaj) oraz delegacje innych ustaw i statut Izby (zobacz tekst statutu tutaj). Głównym celem działalności Izby jest stymulacja rozwoju przedsiębiorczości opartej na wiedzy. Izba wykonuje szereg działań statutowych na rzecz swoich Członków m.in. poprzez:
 • doradztwo organizacyjno-prawne i finansowe,
 • prowadzenie działań na rzecz wzmocnienia pozycji Członków na rynku krajowym i rynkach zagranicznych,
 • wsparcie Członków w pozyskaniu zewnętrznych źródeł finansowania działalności badawczej, wytwórczej i usługowej, w tym środków z budżetu państwa i funduszy UE,
 • wspomaganie Członków w pozyskiwaniu partnerów krajowych i zagranicznych oraz inwestorów,
 • promowanie wyrobów i usług świadczonych przez Członków oraz prowadzenie na ich rzecz działalności marketingowej i wystawienniczej,
 • podejmowanie działań na rzecz rozszerzania współpracy Członków z jednostkami badawczo -rozwojowymi i naukowymi oraz centrami transferu technologii,
 • udzielanie Członkom wsparcia w zakresie ochrony własności intelektualnej i przemysłowej,
 • ułatwianie Członkom dostępu do doradztwa, w tym opracowywanie ekspertyz, studiów i analiz dotyczących rozwoju przedsiębiorczości zaawansowanych technologii,
 • prowadzenie na rzecz Członków działalności szkoleniowej i wydawniczej.
Członkiem Izby może być każdy podmiot gospodarczy, który chce współdziałać w realizacji jej celów statutowych. Kandydat na Członka powinien wypełnić deklarację członkowską wg jednego z poniższych formularzy:
 • formularz nr 1 – jeżeli jest przedsiębiorcą,
 • formularz nr 2 – jeżeli jest uczelnią wyższą,
 • formularz nr 3 jeżeli jest:
  • instytutem PAN, instytutem badawczym lub jednostką/centrum B+R,
  • spółką kapitałową tworzoną przez jednostki B+R w celu komercjalizacji wyników badań naukowych, transferu technologii i promocji nauki,
  • centrum transferu technologii lub parkiem naukowo-technologicznym,
  • bankiem, funduszem kapitałowym lub instytucją finansującą działalność B+R i gospodarczą podwyższonego ryzyka.
Wypełnioną deklarację po wydrukowaniu i opatrzeniu niezbędnym podpisem/pieczęcią kandydat na Członka Izby składa drogą pocztową na adres:
 • Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii
 • ul. Czackiego 7/9
 • 00-043 Warszawa
Decyzję o przyjęciu lub odmowie przyjęcia do grona Członków Izby podejmuje Zarząd Izby w formie uchwały w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania deklaracji członkostwa, zawiadamiając pisemnie kandydata o jej treści.
Dodatkowych informacji nt członkostwa w Izbie udziela:
Więcej informacji o bieżącej działalności Izby można znaleźć na stronie: www.iztech.pl