Szukaj

Dokumenty krajowe

13 września 2014 r. weszła w życie przygotowana przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Ustawa z 29 sierpnia 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. ustawa wdrożeniowa). Ustawa wprowadza legalną...
Czy konieczne jest stosowanie przepisów ustawy o PPP do wszystkich postępowań (w tym postępowań związanych z projektami hybrydowymi) prowadzonych w trybie ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi, w których realizacja przedsięwzięcia oparta jest na podziale zadań i ryzyk...
Jednym z najważniejszych celów Wspólnoty jest wzmocnienie bazy naukowej i technologicznej przemysłu europejskiego, a przez to zapewnienie wysokiego poziomu konkurencyjności gospodarki europejskiej na arenie międzynarodowej. Takie działania będą miały pozytywny wpływ na...
Polityka rozwoju (wg znowelizowanej ustawy z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju) to zespół wzajemnie powiązanych działań podejmowanych i realizowanych w celu zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju kraju, spójności społeczno-gospodarczej,...
Komitet Koordynacyjny do Spraw Polityki Rozwoju jest organem opiniodawczo-doradczym Prezesa Rady Ministrów, powoływanym na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.). Zgodnie z brzmieniem art. 35a...
29 listopada 2006 r. Rada Ministrów przyjęła Strategię Rozwoju Kraju na lata 2007-2015. Jest to pierwszy tego typu dokument przyjęty przez Radę Ministrów. Oznacza rozpoczęcie nowego etapu w zakresie programowania rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. CZYM JEST SRK Strategia Rozwoju...
Strategia Rozwoju Kraju 2020 – Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo została przyjęta 25 września 2012 r. przez Radę Ministrów Procesy globalizacyjne i rozwojowe zachodzące na świecie ujawniły nowe wyzwania, przed którymi stoi Polska. Sprostanie tym...
W ciągu ostatnich 20 lat Polska przeszła od doraźnego zaspokajania bieżących potrzeb do świadomej, uwarunkowanej przez wyzwania, dojrzałej polityki rozwoju. Coraz większego znaczenia nabiera zintegrowane podejście w planowaniu i podejmowaniu interwencji prowadzone w ramach różnych polityk...
Między 23 maja a 14 czerwca 2013 r. w 7 miastach Polski odbyły się spotkania konsultacyjne założeń Programu Inteligentny Rozwój (PO IR). W Gdańsku, Wrocławiu, Białymstoku, Krakowie, Katowicach, Szczecinie i Warszawie wszyscy zainteresowani mogli dyskutować o tym, co jest planowane do...
Omowione zostały najważniejsze przesłanki, które muszą być zrealizowane w celu zapewnienia harmonijnego rozwoju przedsiębiorstw i ich otoczenia: • Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki • Inspiracja dla nowego PO w...