Przeczytaj o technologiach KET

  • biotechnologia
  • fotonika
  • materiały zaawansowane
  • mikro- i nanoelektronika
  • nanotechnologia

Kluczowe technologie

W 2009 r. Kraje Członkowskie UE oraz Komisja Europejska rozpoczęły proces identyfikacji kluczowych technologii (tzw. KET od ang. „Key Enabling Technologies”), wskazując na ich potencjalny wpływ na wzmocnienie konkurencyjności europejskiego przemysłu i innowacyjności unijnych przedsiębiorstw.

Technologie z grupy KET [*]:

  • wiążą się z wysoką intensywnością badań i rozwoju (B+R), krótkimi i zintegrowanymi cyklami innowacji, dużymi nakładami kapitałowymi, oraz wysokimi kwalifikacjami kadry,
  • umożliwiają rozwój innowacyjnych produktów, procesów i usług w całej gospodarce,
  • mają charakter systemowy, multidyscyplinarny oraz międzysektorowy,
  • przenikając wiele obszarów technologicznych indukują zmiany w kierunku konwergencji i integracji technologicznej.

Powołana przez Komisję w 2010 r. Grupa Wysokiego Szczebla ds. KET odpowiada za przygotowanie długoterminowej strategii dotyczącej poprawy rozwoju KET w UE. W opublikowanym przez Grupę średniookresowym dokumencie roboczym wskazano m.in. na bariery rozwoju tych technologii w UE, podkreślając konieczność intensyfikacji współpracy między nauką a gospodarką, głównie poprzez większą koncentrację dostępnych środków na wzmocnienie transferu wyników prac B+R do działalności komercyjnej.

Rozwój przedsiębiorczości w zakresie KET zależy m.in. od stopnia adaptacji i dyfuzji innowacji w gospodarce. Proces ten jest w głównej mierze warunkowany dostępem do wiedzy, której przypisuje się wysoką rangę wśród czynników decydujących o rozwoju przedsiębiorczości w zakresie KET.

W przejściu od idei do praktycznego wykorzystania pomysłu (wdrożenia) przeszkodą mogą okazać się trudności
w wykorzystaniu istniejących zasobów wiedzy. Stąd selektywny wybór niezbędnych informacji, zebranych
np. w postaci wirtualnych baz wiedzy (danych), jest kluczem do osiągnięcia sukcesu w działalności gospodarczej na rynku innowacyjnych produktów i usług.

Źródło:
[*] definicja KET za: High Level Expert Group Working Document „Mastering and deploying KETs: building the bridge to pass across the KETs “Valley of death” for future European innovation and competitiveness.”, dokument dostępny na dn. 27.06.2011: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/ict/key_technologies/kets_high_level_group_en.htm