Szukaj

O POLSKIEJ IZBIE GOSPODARCZEJ ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII

Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii zajmuje miejsce szczególne wśród instytucji pozarządowych w Polsce, ponieważ jest pierwszą w kraju organizacją tego typu skupiająca podmioty ze wszystkich dziedzin, których współpraca decyduje o realnym postępie w budowie nowoczesnej gospodarki: 1/ uczelnie techniczne i instytuty badawcze, 2/ innowacyjne przedsiębiorstwa wysokiej techniki, 3/ instytucje finansowe, w tym banki i fundusze kapitałowe, oraz 4/ inne instytucje otoczenia biznesu, w tym centra transferu technologii i parki naukowo-technologiczne. 

Izba jest organizacją samorządu gospodarczego, non-for-profit, działającą od 2008 r. w oparciu o ustawę z dnia 30 maja 1989 r. O izbach gospodarczych (Dz. U. Nr 35 poz. 195 ze zm.) oraz delegacje innych ustaw i statut Izby.

Głównym celem działalności Izby jest stymulacja rozwoju przedsiębiorczości opartej na wiedzy. Izba wykonuje zadania statutowe m.in. poprzez:

 1. promocję przedsiębiorczości wysokiej techniki, osiągnięć Członków Izby i twórców zaawansowanych technologii,
 2. inspirowanie zmian stanu prawnego sprzyjających rozwojowi przedsiębiorców działających w obszarze zaawansowanych technologii i współpracę w tym zakresie z organami władzy i administracji państwowej,
 3. doradztwo organizacyjno-prawne i finansowe w zakresie tworzenia nowych przedsiębiorstw wysokiej techniki oraz wspomaganie przedsiębiorców w początkowych etapach wzrostu,
 4. działanie na rzecz wykreowania przedsiębiorców o silnej pozycji na rynku krajowym i rynkach zagranicznych,
 5. wspieranie innowacyjnych inicjatyw przedsiębiorców i zespołów B+R, w szczególności przez współdziałanie w pozyskaniu zewnętrznych źródeł finansowania ich działalności badawczej, wytwórczej i usługowej w zakresie zaawansowanych technologii, w tym środków z budżetu  państwa i funduszy Unii Europejskiej,
 6. współpracę z instytucjami finansowymi, bankami oraz funduszami kapitału podwyższonego ryzyka, w tym funduszy kapitału zalążkowego,
 7. wspomaganie przedsiębiorców i zespołów B+R w pozyskiwaniu partnerów krajowych i zagranicznych oraz inwestorów,
 8. promowanie wyrobów i usług świadczonych przez Członków Izby oraz prowadzenie na ich rzecz działalności marketingowej i wystawienniczej,
 9. promowanie wykorzystania wyników badań naukowych w gospodarce i przedsiębiorczości innowacyjnej opartej na osiągnięciach naukowych,
 10. podejmowanie działań na rzecz rozszerzania współpracy przedsiębiorców z jednostkami badawczo-rozwojowymi i naukowymi oraz transferu technologii,
 11. udzielanie wsparcia w zakresie ochrony własności intelektualnej i przemysłowej, w szczególności na terenie zagranicznych obszarów prawnych,
 12. ułatwianie przedsiębiorcom i zespołom B+R dostępu do informacji i doradztwa, w tym opracowywanie ekspertyz, studiów i analiz dotyczących rozwoju przedsiębiorczości zaawansowanych technologii,
 13. prowadzenie działalności szkoleniowej i wydawniczej.
Więcej informacji o bieżącej działalności Izby można znaleźć na stronie: www.iztech.pl
 
W obecnej kadencji przewodniczącym Rady Izby jest prof. dr hab. inż. Jerzy Buzek.
Pracami Zarządu Izby kieruje prof. dr hab. inż. Ryszard Pregiel - Prezes Izby.
 
Do jedostek organizacyjnych Izby należą:

Pion wsparcia

1. Ośrodek Doradztwa i Inżynierii Finansowej:
Do zadań Ośrodka należy wszechstronna działalność w zakresie zacieśnienia współpracy sektora nauki i gospodarki oraz wspieranie rozwoju przedsiębiorczości zaawansowanych technologii w szczególności poprzez wykorzystanie rezultatów prac B+R. Ośrodek: 1/ świadczy usługi doradcze technologiczne, biznesowe i organizacyjno-prawne dla przedsiębiorstw prowadzących lub podejmujących działalność w dziedzinach wysokiej techniki, 2/ uczestniczy w poszukiwaniu partnerów kapitałowych dla przedsięwzięć podwyższonego ryzyka i wspomaga Członków Izby w pozyskiwaniu partnerów krajowych i zagranicznych inwestorów, 3/ świadczy usługi związane z przygotowaniem wniosków o dofinansowanie (z budżetowych lub europejskich środków pomocowych) projektu innowacyjnego oraz pomaga w rozliczaniu nakładów i kwalifikacji kosztów. W przypadku przedsięwzięć mających na celu wdrożenie lub rozwój produkcji i usług w obszarach: mikro- i nanoelektroniki, fotoniki, nanotechnologii, biotechnologii przemysłowej i zaawansowanych materiałów, usługi Ośrodka dla przedsiębiorstw sektora MŚP świadczone są nieodpłatnie w ramach pomocy de minimis.

2. Ośrodek Ekspertyz i Rzeczoznawstwa:
Do zadań Ośrodka należy sporządzanie ekspertyz i wydawanie opinii technicznych dla przedsiębiorstw, instytucji państwowych, organizacji ubezpieczeniowych oraz banków i innych instytucji finansowych, dotyczących wyrobów wysokiej techniki i usług zaawansowanych technologii, w tym opinii o zakresie stosowania i stopniu rozpowszechniania nowych technologii. Ponadto Ośrodek świadczy usługi związane z przedsięwzięciami inwestycyjno – wdrożeniowymi w zakresie wysokiej techniki.

3. Centrum Promocji Przedsiębiorczości:
Celem działalności Centrum jest z jednej strony pobudzanie gotowości wdrożeniowej przedsiębiorców specjalizujących się w obszarze wysokiej techniki, z drugiej strony stymulowanie współpracy między przedsiębiorcami a środowiskiem naukowym, oraz promocja wykorzystania wyników badań naukowych w gospodarce. Ważnym obszarem zadań Centrum jest popularyzacja osiągnięć członków Izby, w tym w szczególności osiągnięć naukowych uzyskanych we współpracy z gospodarką, i twórców zaawansowanych technologii, promowanie wyrobów i usług świadczonych przez członków Izby oraz prowadzenie na ich rzecz działalności marketingowej i wystawienniczej. Centrum redaguje portal internetowy Izby informujący o zmianach w przepisach prawa dotyczących nauki, techniki i rozwoju przedsiębiorczości, o ogłaszanych konkursach i przetargach w zakresie dofinansowania przedsięwzięć badawczo–rozwojowych.

4. Ośrodek Ochrony Własności Przemysłowej:
Ośrodek prowadzi działalność doradczą i szkoleniową w zakresie zarządzania własnością intelektualną oraz prawami własności przemysłowej, na polskim i zagranicznym obszarze prawnym w tym: realizuje projekty mające na celu podniesienie świadomości i upowszechnianie wiedzy o możliwościach i metodach ochrony własności intelektualnej, świadczy pomoc techniczną i prawną w zakresie postępowań o przyznawanie prawa własności przemysłowej i jej ochrony, udziela wsparcia prawnego przy przygotowaniu umów dotyczących transferu wiedzy i własności intelektualnej.

Pion badawczy

5. Ośrodek Studiów i Analiz:
Do zadań Ośrodka należy prowadzenie badań i analiz dotyczących warunków prawnych, ekonomicznych i finansowych funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorczości wysokiej techniki, transferu technologii, ich wpływu na konkurencyjność gospodarki narodowej oraz trendów światowych w tym zakresie. Celem działalności Ośrodka jest inspirowanie zmiana stanu prawnego sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości zaawansowanych technologii, proponowanie rozwiązań organizacyjno-prawych i współpraca w tym zakresie z komisjami sejmowymi oraz organami władzy, administracji państwowej i organizacjami pozarządowymi. Ośrodek monitoruje skuteczność systemowych instrumentów ekonomiczno–finansowych, wspomagając rozwój wysokiej techniki, oraz przedstawia wynikające stąd wnioski właściwym organom.

6. Ośrodek Foresightu Zaawansowanych Technologii:
Ośrodek prowadzi prace studialne i analityczne w zakresie zidentyfikowania nowych technologii generycznych w obszarze wysokiej techniki, które w warunkach polskiej gospodarki narodowej mogą przynieść najwyższe korzyści zarówno gospodarcze, jak i społeczne. Głównym celem podejmowanych badań jest ustalenie priorytetów dla projektów naukowych, innowacyjnych i inwestycyjnych, w tym założeń polityki gospodarczej dotyczącej kierunków zmian sektorowych oraz międzynarodowej współpracy naukowo–technicznej i przemysłowej.

Wybrane projekty Izby:

W swojej dotychczasowej działalności Izba podjęła szereg inicjatyw mających na celu podniesienie świadomości społecznej i upowszechniania wiedzy o możliwościach wykorzystania osiągnieć naukowych i perspektywicznych technologii dla potrzeb rozwoju gospodarczego i z korzyścią dla ogółu społeczeństwa. Izba realizowała m.in. następujące projekty:

1. Projekt pt. „Foresight Technologiczny Przemysłu – InSight 2030” – celem projektu było dostarczenie wiedzy w zakresie rozwoju technologicznego Polski na przestrzeni najbliższych 10-20 lat. Wyniki projektu mogą być wykorzystane przy tworzeniu spójnej, długoterminowej polityki badań i innowacji przemysłowych, które nie tylko zwiększają konkurencyjność gospodarczą, lecz pozwalają na sprostanie wyzwaniom społecznym XXI w. Do współpracy przy realizacji projektu Izba pozyskała bogate grono interesariuszy, przeprowadzając szerokie konsultacje społeczne i badanie metodą Delphi, do których Izba zaprosiła m.in. naukowców, przedsiębiorców, przedstawicieli administracji centralnej, regionalnej i lokalnej, mediów, organizacji pozarządowych oraz związków zawodowych. W czasie trwania projektu Izba prowadziła intensywną kampanię o charakterze informacyjno-promocyjnym związaną z pobudzeniem społecznej dyskusji o przyszłości rozwoju technologicznego w przemyśle. Izbie zależało na zwiększeniu społecznego zrozumienia istoty i celów foresightu technologicznego przemysłu, oraz na mobilizacji kluczowych osób, instytucji, organizacji oraz firm do aktywnego włączenia się w kształtowanie przyszłości polskiego przemysłu oraz skuteczną adaptację otrzymanych wyników foresightu. Streszczenie wyników projektu można przeczytać tutaj

2. Projekt pt. „Foresight kadr nowoczesnej gospodarki” – celem projektu było przeprowadzenie badania metodą typu foresight nt zapotrzebowania polskiej gospodarki na umiejętności kadr zarządzających oraz pracowników przedsiębiorstw w długiej perspektywie czasowej (10-20 lat). Przeprowadzone w projekcie analizy ukazały, jak ogromne wyzwania stoją przed uczestnikami polskiego rynku pracy. Dynamiczne zmiany społeczno-ekonomiczne wywierają istotny wpływ na rynek pracy tak, iż obecnie część zawodów spychana jest na margines lub wręcz zanika, gdy jednocześnie pojawiają się nowe zawody – zawody przyszłości. Poprzez realizację projektu Izba dążyła do zainicjowania w Polsce szerokiej dyskusji i włączenia w nią wszystkich uczestników rynku pracy – począwszy od studentów, absolwentów podejmujących decyzję nt przyszłej kariery, pracowników przedsiębiorstw i sektora publicznego, aż po władze lokalne i rządowe, które wdrażając odpowiednie polityki tworzą szanse budowy przewag konkurencyjnych Polski w oparciu o kapitał ludzki. Publikację podsumowującą wyniki projektu można znaleźć tutaj.

3. Projekt pt. „Przedsiębiorczość akademicka (rozwój firm spin-off, spin-out) – zapotrzebowanie na szkolenia służące jej rozwojowi” – celem projektu było przeprowadzenie ogólnopolskiego badania nt stanu wiedzy pracowników naukowych i umiejętności w zakresie komercjalizacji wyników badań oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Jego efektem były konkretne rekomendacje nt najlepszych sposobów wspierania nowozakładanych przedsiębiorstw „odpryskowych” (form spin-off i spin-out). W projekcie Izba przeprowadziła wywiady o charakterze indywidulanym z 454 osobami. Publikację podsumowującą wyniki projektu można znaleźć tutaj.

4. Projekt pt. „Komercjalizacja wiedzy i wyników badań naukowych” – głównym przedmiotem analiz były dwie grupy czynników decydujących o rozwoju przedsiębiorczości akademickiej w Polsce: 1) czynniki indywidualne – zależne od sytuacji, kompetencji i osobowości pracownika naukowego, 2) czynniki środowiskowe – uwarunkowane wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi w poszczególnych uczelniach, a przede wszystkim postawami ich władz. Efektem realizacji projektu były wnioski i rekomendacje służące programowaniu działań władz uczelni, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz innych organizacji rządowych i pozarządowych wspierających przedsiębiorczość akademicką. Wyniki projektu zostały opublikowane w książce pt. „Przedsiębiorczość akademicka – dylematy rozwoju” dostępnej tutaj.

5. Projekt partnerski “Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji” - realizowany jest w ramach projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – Fundusz Grantów na Inicjatywy (Poddziałanie 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki), przez Polską Izbę Gospodarczą Zaawansowanych Technologii – jako lidera partnerstwa oraz przez Gminę Miejską Nowa Ruda i Stowarzyszenie Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych. Celem projektu jest zwiększenie przedsiębiorczości i innowacyjności firm ulokowanych w parkach przemysłowych i technologicznych, przez opracowanie i wdrożenie nowych usług, pozwalających na podwyższenie kompetencji pracowników instytucji zarządzających parkami oraz poprawę komunikacji  i współpracy w tych parkach. Projekt partnerski skupia się na zagadnieniach: budowaniu dobrych relacji instytucji zarządzających parkami z ich lokatorami, poprawie dostępu do finansowania powstających firm typu start-up i spin-off, na profesjonalnej obsłudze inwestorów, badaniu potencjału innowacyjnego parków przemysłowych i wyrażających takie życzenie parków technologicznych, poprawie komunikacji m. in. poprzez stworzenie bazy wiedzy. Projekt posiada stronę internetową www.parkiblizejinnowacji.pl.