Szukaj

Publikacje

Autorzy: Rafał Willa, dr Marek Świstak, prof. dr hab. Jan Wiktor Tkaczyński
2009
Leksykon funduszy Unii Europejskiej Rok wydania: 2009 Ilość stron: 488 ISBN: 978-83-255-0672-8  
R. Brodecki, B. Czajkowski i inni
2014
Fundusze UE 2014-2020 Redakcja: Żółciński S.r. Kosewska-Kwaśny Autorzy: Rafał Brodecki, Błażej Czajkowski, Piotr Gadzinowski, Michał Gwizda, Krzysztof Janko, Katarzyna Kaim-Mierzwicka, Magdalena Kosewska-Kwaśny, Aleksandra Kosonowska, Łukasz Kościjańczuk, Wojciech Kwiatkowski, Marzena Lau, Monika Lewandowska, Przemysław Loranc, Bogusława Mazurek, Łukasz Pupek, Grzegorz Rebkowiec, Anna Zaleska, Magdalena Zawadzka, Katarzyna Żółcińska, Szymon Żółciński ISBN: 9788325566739, 2014
Unia Europejska
2013
Zapraszamy do zapoznania się z nową publikacją dotyczącą parków technologicznych działających w Europie. Zadania przygotowania tego „przewodnika” po istotnych zagadnieniach dotycząca parków podjęli się eksperci Międzynarodowego Stowarzyszenia Parków Technologicznych (IASP). Przedstawione w publikacji wnioski i dobre praktyki są wynikiem doświadczeń jakie płyną z zarzadzania parkami w Europie popartymi przeprowadzonym na jej potrzebę badania wśród 129 parków. Publikacja jest dostępna na stronie Komisji Europejskiej: http://bookshop.europa.eu...
Ryszard Pregiel (red.)
2010
Projekt pt. „Komercjalizacja wiedzy i wyników badań naukowych” – poświęcony był analizie czynników decydujących o rozwoju przedsiębiorczości akademickiej w Polsce: czynnikom indywidualnym – zależnym od sytuacji, kompetencji i osobowości pracownika naukowego, oraz czynnikom środowiskowym – uwarunkowanym wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi w poszczególnych uczelniach, a przede wszystkim postawami ich władz. Efektem realizacji projektu były wnioski i rekomendacje służące programowaniu działań władz uczelni, Ministerstwa Nauki i...
Grzegorz Banerski, Agnieszka Gryzik, Krzysztof B. Matusiak, Marzena Mażewska, Edward Stawasz
PARP 2009
  Projekt pt. „Przedsiębiorczość akademicka (rozwój firm spin-off, spin-out) – zapotrzebowanie na szkolenia służące jej rozwojowi” – celem projektu było przeprowadzenie ogólnopolskiego badania nt stanu wiedzy pracowników naukowych i umiejętności w zakresie komercjalizacji wyników badań oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Jego efektem były konkretne rekomendacje nt najlepszych sposobów wspierania nowozakładanych przedsiębiorstw „odpryskowych” (form spin-off i spin-out). W projekcie Izba przeprowadziła...
K. B. Matusiak i in. (red.)
PARP 2009
  Celem projekt pt. „Foresight kadr nowoczesnej gospodarki” –  było przeprowadzenie badania metodą foresight'u nt zapotrzebowania polskiej gospodarki  na nowoczesne kadry kierownicze oraz pracowników przedsiębiorstw w długiej perspektywie czasowej (10-20 lat). Przeprowadzone w projekcie analizy ukazały, jak ogromne wyzwania stoją przed uczestnikami polskiego rynku pracy. Dynamiczne zmiany społeczno-ekonomiczne wywierają istotny wpływ na rynek pracy tak, iż obecnie część zawodów spychana jest na margines lub wręcz zanika, podczas gdy...
Praca zbiorowa pod redakcją Ryszarda Pregiela
IZTECH 2011
Celem projektu było dostarczenie wiedzy w zakresie rozwoju technologicznego Polski na przestrzeni najbliższych 10-20 lat. Wyniki projektu mogą być wykorzystane przy tworzeniu spójnej, długoterminowej polityki badań i innowacji przemysłowych, które nie tylko zwiększają konkurencyjność gospodarczą, lecz pozwalają na sprostanie wyzwaniom ekonomicznym i społecznym XXI wieku. Do współpracy przy realizacji projektu Izba pozyskała liczne grono interesariuszy, przeprowadzając szerokie konsultacje społeczne i badanie metodą Delphi, do których Izba zaprosiła m.in. naukowc...
Komisja Europejska
2012
  KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW   „Europejska strategia w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających – droga do wzrostu i miejsc pracy”   KOM (2012) 341 wersja ostateczna   Komisja Europejska jest przekonana, że oprócz podstawowej potrzeby konsolidacji fiskalnej potrzebne są dodatkowe starania na rzecz pobudzenia wzrostu, konkurencyjności i tworzenia miejsc pracy. Podczas posiedzenia Rady Europejskiej w marcu...
Komisja Europejska
Bruksela, 2009
KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW  „Przygotowanie się na przyszłość: opracowanie wspólnej strategii w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających w UE” COM (2009) 512 wersja ostateczna  "W ciągu najbliższych pięciu do dziesięciu lat kształt i potencjał różnych gałęzi przemysłu naświecie ulegną poważnym zmianom. Powstaną nowe towary i usługi. Nie znamy jeszcze wielu towarów i usług, które będą dostępne na rynku w 2020 r.,...