Szukaj

Działania UE

27.11.2012
Szybki rozwój technologiczny wielu nowoczesnych branż przemysłu oraz potrzeba zapewnienia europejskiej gospodarce wysokiej pozycji konkurencyjnej wobec krajów Dalekiego Wschodu, Indii czy USA odpowiadają za nadanie zaawansowanym technologiom wysokiego priorytetu w rozwoju unijnej gospodarki. Innowacyjność technologiczna pozwala na zdynamizowanie zmian w gospodarce i w najprostszym ujęciu oznacza udoskonalenie lub wprowadzenie nowych właściwości produktów oraz proces...
18.07.2013
Unia Europejska musi zwiększyć swoje wysiłki na rzecz opracowywania i wdrażania kluczowych technologii rozwojowych (KET) takich jak nanotechnologia, mikro- i nanoelektronika, zaawansowane materiałoznawstwo czy fotonika. Takie jest główne przesłanie nowego komunikatu Komisji na ten temat.  więcej
18.07.2013
Komisja przedstawia sześć kluczowych technologii wspomagających, które mają istotne znaczenie dla UE oraz prezentuje strategię polityki przemysłowej na rzecz ich wspierania. więcej    
18.07.2013
Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów "Przygotowanie się na przyszłość: opracowanie wspólnej strategii w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających w UE"  więcej  
23.07.2013
Strategia „Europa 2020” „Europa 2020” to strategia UE na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. UE wytyczyła w pięciu głównych dziedzinach ambitne cele, które mają zostać osiągnięte do 2020 roku: Zatrudnienie – pracę powinno mieć 75% ludności w wieku od 20 do 64 lat; Innowacje – 3% unijnego PKB należy inwestować w badania i rozwój; Zmiana klimatu – należy osiągnąć cele...
30.07.2013
Europejskie Platformy Technologiczne, dzięki zaangażowaniu podmiotów reprezentujących wszystkich kluczowych decydentów, w tym Komisję Europejską, przemysł i środowisko naukowe, stały się ważnym elementem w procesie opracowywania strategii rozwoju istotnych sektorów gospodarczych. Rezultaty prac EPT stanowią m.in. fundament 7 Programu Ramowego Badań i Rozwoju Technologicznego Unii Europejskiej. Dla podmiotów z Polski, aktywny udział w Europejskich Platformach...
30.09.2013
KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW „Przygotowanie się na przyszłość: opracowanie wspólnej strategii w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających w UE” (Bruksela, dnia 30.9.2009 KOM(2009) 512 wersja ostateczna)   więcej
15.06.2014
KE wzywa kraje UE do lepszego gospodarowania nakładami na innowacje KE wezwała państwa UE do zwiększenia nakładów na badania i innowacje. Ma to być sposób na wsparcie ożywienia gospodarczego UE. Wicepremier Elżbieta Bieńkowska powiedziała PAP, że chce, by do 2020 r. nakłady te wzrosły w Polsce do 1,7 proc. PKB. więcej